Uslovi korištenja

1.Korisnik prihvata dole navedene opšte poslovne uvjete i pravne informacije, u momentalno važećoj varijanti, sa svojom posjetom web stranice Automobili.ba.

2. Automobili.ba preduzima sve za kontinuirano i brižljivo ažuriranje svih objavljenih podataka i informacija na svojim web stranicama. Pošto ti podaci i informacije potiču iz raznih izvora izvan njegovog područja odgovornosti, Automobili.ba. ne može da garantuje za aktuelnost, tacnost i potpunost tih podataka i informacija. Korisnik te podatke i informacije izričito koristi na vlastiti rizik.

3. Linkovi i veze u pogledu web stranica trećih lica ne spadaju u područje odgovornosti stranice Automobili.ba. Pristup takvim web stranicama i njihovo korištenje vrši se na vlastiti rizik korisnika.Automobili.ba izričito izjavljuje da nema nikakvog uticaja na izradu, sadržaj i ponudu na povezanim stranicama. Informacije i usluge na tim stranicama u potpunosti podliježu odgovornosti njihovih vlasnika.Automobili.ba ne preuzima nikakvu odgovornost za takve web stranice.

4. Automobili.ba izričito i u svakom trenutku zadržava pravo, bez predhodne najave, na djelomičnu ili potpunu izmjenu, brisanje ili neobjavljivanje ponudjenih sadržaja. Osim toga, Automobili.ba preduzima sve da u svom katalogu i na svojim web stranicama predstavi samo ozbiljne web adrese te sadržaji koji ne sadrže nezakonite, pornografske, rasisticke, bezsadržajne ili neke druge neozbiljne i destruktivne web stranice.

5.Dizajn, struktura i sadržaji web stranice Automobili.ba autorski su zaštićeni (copyright). Informacije koje se nalaze na tim stranicama dostupne su za javnost. Downloadom ili kopiranjem sadržaja, slika ili drugih podataka ne dolazi do nikakvog prelaženja prava vlasništva tih sadržaja. Bez predhodnog pismenog dopuštenja Automobili.ba sajta zabranjeno je umnožavanje informacija ili podataka, a posebno korištenje dijelova popisa oglasa, tekstova, dijelova tekstova ili foto materijala. U slučaju povrede ili zloupotrebe svojih zašticenih prava Automobili.ba zadržava pravo na preduzimanje pravnih koraka.

6.Automobili.ba će lične podatke koristiti strogo povjerljivo i neće ih prodavati niti ustupati trećim licima. Korisnik izjavljuje da Automobili.ba ustupa samo podatke, za čije ustupanje je ovlašten. Korisnik oslobadja Automobili.ba od svakog potraživanja trećih lica u pogledu ustupljenih podataka. Korisniku je poznata opasnost prilikom transfera tih podataka a i saglasan je sa tim da Automobili.ba njegove lične podatke, pristigle u okviru poslovnog odnosa, arhivira i automatski obraduje u svojim računarima.

7. Sve su ponude slobodne i neobavezujuće. Automobili.ba sklapa ugovore isključivo u pismenom obliku (prihvatanje ponude pomoću potvrde naloga od strane korisnika putem elektronske pošte) a ti ugovori započinju u skladu sa dogovorom u odgovarajućem ugovoru, najranije nakon pristigle uplate korisnika. Sa svojom potvrdom naloga korisnik istovremeno prihvata i važeće poslovne uvjete Automobili.ba.

8. Automobili.ba u svakom trenutku zadržava pravo na izmjenu opštih poslovnih uvjeta poslovanja.

9. Za sadržaj web stranice kao i za upotrebu ponudjenih informacija primjenjuju se isključivo zakonski propisi Bosne i Hercegovine uz iskljucenje internacionalnog kolizionog zakona. Mjesto realizacije svih usluga je u Sarajevu.Nadležnost Suda je u Sarajevu.

10. Ako bi neka od ovih odredbi bila nevažeća, to ne umanjuje važnost ostalih odredbi. Nevažeće odredbe se po mogućnošću zamjenjuju važećim odredbama koje najbolje odgovaraju namjeravanoj svrsi.

Automobili.ba